logo-en logo_de social-newsletter social-facebook social-instagram social-twitter

DISCLAIMER

The Best Social Media is een platform van The Best Social, Amsterdams bedrijf in social media. We stellen het blog met zorg samen. Niettemin geeft The Best Social geen garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid of betrouwbaarheid van The Best Social Media. Beweringen en meningen, geuit in reacties onder de artikelen op The Best Social Media zijn die van de gebruiker(s) en niet die van The Best Social.
The Best Social is niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) uitgaven van derden waarnaar, bijvoorbeeld via een link / embed / screenshot, op The Best Social Media wordt verwezen.

The Best Social behoudt zich het recht voor de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden treden in werking op het moment van publicatie daarvan.
Alle (intellectuele) eigendomsrechten ten aanzien van The Best Social Media, waaronder auteurs-, merk- databank- en handelsnaamrechten, berusten bij The Best Social. Het bezoek en/of gebruik van The Best Social Media impliceert geen overdracht, licentie of ander (gebruiks-)recht met betrekking tot deze rechten, tenzij in deze gebruiksvoorwaarden anders is bepaald.

The Best Social behoudt zich de auteursrechten ten aanzien van (de inhoud en vormgeving van) The Best Social Media. Het is, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van The Best Social, dan ook niet toegestaan (delen van) The Best Social Media te verveelvoudigen en/of openbaar te maken. The Best Social bepaalt van geval tot geval of deze toestemming wordt verleend en zo ja, onder welke voorwaarden. Wij claimen niet het bezit te hebben van berichten die wij doorplaatsen of embedden.
Het is toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van The Best Social naar The Best Social Media te linken en/of Content te embedden.